Pravilnik konkursa

Nacionalne stipendiјe "Za žene u nauci", koјe dodeljuјe L'ORÉAL Balkan, u partnerstvu sa Nacionalnom Komisiјom za saradnju sa UNESCO-m i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predviđene su da bi se realizovao proјekat internacionalne saradnje L'ORÉAL-a i UNESCO-a "Za žene u nauci", i dodeljuјu se u Srbiјi u okviru ovog partnerstva.

Kako konkurisati za nacionalne stipendije "Za žene u nauci"

Pravilnikom konkursa propisani su opšti uslovi koje kandidatkinja mora da ispuni da bi njena prijava na konkurs bila važeća. Podrazumeva se i da prijavna dokumentacija mora biti kompletna a procedura prijave u potpunosti poštovana. Sam formular prijave preuzima se sa ovog sajta, a sve potrebne informacije o uslovima, prijavnoj proceduri, i samim stipendijama nalaze se u ovoj sekciji.  

O stipendiјama

 • Tri (3) godišnje stipendiјe se dodeljuјu naučnicama u Srbiјi u cilju realizaciјe značaјnog naučnog istraživanja u oblasti prirodnih nauka (uključujući prirodno - matematičke, biološke i medicinske nauke, kao i multidisciplinarna područja) koјe će biti sprovedeno u Srbiјi.
 • Svaka stipendiјa iznosi po EUR 5,000.00 u dinarskoј protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbiјe na dan isplate i namenjena јe za istraživanja u Srbiјi.
 • Stipendiјe će biti dodeljene naučnicama sa upisanim ili završenim doktorskim ili post-doktorskim studiјama.
 • Stipendiјe će biti dodeljene kandidatkinjama do navršenih 35 godina života. U skladu sa tim priјave kandidatkinja rođenih pre 1. јanuara 1983. godine neće biti uzimane u obzir.
 • Kandidatkinje moraјu imati državljanstvo Republike Srbiјe i prebivalište u Republici Srbiјi.
 • Odabranim kandidatkinjama stipendiјe će biti dodeljene na јavnoј ceremoniјi, u mestu i u vreme koјi će biti naknadno utvrđeni saglasnošću partnera na projektu.
 • Priјave kandidatkinja koјe za potrebe istraživanja vrše eksperimente na životinjama neće biti uzete u obzir.

Prijavna procedura

 • Prijave sa pratećom prijavnom dokumentacijom moraju biti predate na zvaničnom prijavnom formularu koji se može preuzeti OVDE
 • prijavu moraju biti uključene sledeće informacije i dokumenti:
  • formular prijave
  • prijavna dokumentacija koju, uz formular prijave, čine sledeći dokumenti:
   • biografija kandidatkinje (Curriculum vitae)
   • kopije diploma ili sertifikata zvanja (originali ili overene kopije ovih dokumenata će biti zatražene na uvid u slučaju da kandidatkinja bude izabrana za dobitnicu stipendije)
   • detaljan opis, jedna do dve strane (maksimum), dosadašnjeg naučno istraživačkog rada
   • detaljan opis, jedna do dve strane (maksimum), predloga istraživanja (na osnovu kog kandidatkinja konkuriše za stipendiju) sa akcentom na istraživanje koje će biti sprovedeno u nastupajućoj godini (godini koja dolazi nakon dodele stipendija)
   • pismo preporuke (naučnog mentora, profesora ili rukovodioca naučne ustanove u kojoj će projekat biti realizovan)
   • lista naučnih publikacija (priložite kopije značajnih naučnih publikacija ukoliko je moguće)
   • okvirni predlog budžeta istraživanja (na osnovu kog kandidatkinja konkuriše za stipendiju)
 • Potrebno je da svaka prijava (prijavni formular) bude potpisana od strane mentora ili nadležnog rukovodioca istraživanja (profesora / dekana fakulteta / rukovodioca odeljenja ili istraživačkog centra u kome će kandidatkinja realizovati svoj istraživački rad)
 • Prijave se podnose do 20. aprila 2018. godine, elektronskim putem na adresu unescoserbia@mfa.rs, ili šalju poštom u Sekretarijat Nacionalne Komisije za saradnju sa UNESCO-m na adresu u Beogradu, Kneza Miloša 24-26.
 • Prijave i skeniranu prijavnu dokumentaciju koja se podnosi elektronskim putem potrebno je poslati u pdf formatu ili kompresovati u Win Zip programu. (Veličina fajlova ograničena je na 3 megabajta).
 • Prijave prilikom slanja moraju biti označene kao "Prijave za konkurs Nacionalnih stipendija Za žene u nauci u Srbiji"
 • Prijava treba da bude poslata ili predata Nacionalnoj Komisiji UNESCO najkasnije do datuma označenog na prijavnom formularu.
 • Prijave koje su nepotpune ili koje su podnete nakon roka se neće uzimati u razmatranje.
 • Predata prijavna dokumentacija neće biti vraćana kandidatkinjama.

Ispitivanje Prijava i donošenje odluke o dodeli stipendija

 • Nakon prijema, Sekretarijat Nacionalne Komisije za saradnju sa UNESCO-m prosleđuje prijave na tehničku selekciju tokom koje se vrši odabir važećih prijava u skladu sa pravilima propisanim prijavnom procedurom.
 • Prijave će biti pregledane od strane eksperata koje je, uz saglasnost partnera na projektu, odredilo Ministarstvo ili Nacionalna Komisija UNESCO, koji će podneti svoje mišljenje Komisiji za dodelu Stipendija.
 • Komisija za dodelu Stipendija će doneti odluku o izabranim kandidatkinjama za stipendije jednoglasno.
 • Komisija za dodelu Stipendija će doneti odluku o izabranim kandidatkinjama za Stipendije u roku ne dužem od šest meseci od datuma zatvaranja konkursa.

Obaveštenje o dobitnicama Stipendija

 • Dobitnice Stipendija, kao i njihovi naučni mentori će biti obavešteni lično i putem pošte. Sve ostale kandidatkinje (one koje nisu izabrane za dobitnice stipendija) će o rezultatima konkursa biti obaveštene putem elektronske pošte.
 • Lista (imena) dobitnika Stipendija će biti objavljena na ovoj internet strani. Imena izabranih kandidatkinja biće komunicirana i u medijima (relevantnim sredstvima javnog informisanja) kao i kroz mrežu kontakata partnera na projektu.

Uslovi za dodelu Stipendija

 • Cilj Stipendija je da finansijski pomognu njihove dobitnice kako bi realizovale naučno istraživanje koje su prezentovale u Prijavi.
 • Stipendije će biti isplaćene njihovim dobitnicama u celosti nakon zvanične ceremonije dodele Stipendija i potpisivanja Ugovora o stipendiranju sa L'ORÉAL-om Balkan (u roku od 30 dana, na broj bankovnog računa navedenog u prijavi).
 • Stipendistkinje se slažu da će sprovesti naučno istraživanje u skladu sa prijavljenim projektom opisanim u Prijavi, i da će tokom tog perioda nastaviti sa naučnim radom u Republici Srbiji.
 • Stipendistkinje se slažu da će uključiti napomenu o stipendiranju u svaku publikaciju koja nastane kao rezultat ovog istraživanja.
 • Stipendistkinje će obavestiti predstavnike partnera na projektu Nacionalnih stipendija u slučaju promene mesta zaposlenja ili istraživanja ili odustajanja od konkretnog naučnog projekta. Nakon prijema obaveštenja Komisija će odlučiti da li su te promene dozvoljene.
 • Stipendistkinje su saglasne i prihvataju da budu fotografisane, snimane i intervjuisane od strane UNESCO i L'ORÉAL-a i/ili od strane lica ovlašćenih od strane UNESCO i L'ORÉAL -a za svrhe koje su povezane sa predstavljanjem programa "Za žene u nauci" i da ove fotografije, video materijali i tekstovi budu korišćeni u publikacijama i audiovizuelnim sredstvima, koja uključuju ali nisu ograničena na pisanu štampu, televiziju, internet, fotografije i brošure, uključujući i njihovu distribuciju medijima širom sveta.
 • Stipendistkinje posebno pravo daju UNESCO-u i L'ORÉAL -u da, direktno ili angažovanjem trećih lica, reprodukuju, predstavljaju i koriste njihov lik, ime, ugled i zvanja, širom sveta tokom trajanja pomenutih prava. Ovakvo ovlašćenje je strogo ograničeno na upotrebu u vezi sa predstavljanjem programa UNESCO- L'ORÉAL "Za žene u nauci".
 • Stipendistkinje imaju obavezu da obaveštavaju partnere na projektu o toku i rezultatima predmetnog naučnog istraživanja koje je podržano Stipendijom, kao i da im po okončanju istraživanja dostave referat sa opisom obavljenog naučnog istraživanja, hipotezama i metodologijom rada, kao i rezultatima do kojih su u naučnom istraživanju došle.
Program Nacionalnih stipendiјa "Za žene u nauci" u Republici Srbiјi za 2018. godinu
Politika privatnosti Uslovi korišćenja